Hình ảnh trung tâm đăng kiểm

Một số hình ảnh tại trung tâm đăng kiểm

Hình ảnh khu vực văn phòng

Hình ảnh khu vực chuyền kiểm định